Înscriere curs acreditat ANC Relații Publice și Comunicare

hjkhyklk

 

Agend? curs: Cursul se desf??oar? în decursul a cinci zile, store în perioada 21 – 25, clinic interval orar 17 – 21, împreun? cu cei doi traineri ai cursului, Liviu Vasilescu ?i George Vasile.

Participan?ii vor studia urm?toarele:

Ziua I:     

 • Munca în echipe multidisciplinare
 • Definire PR-ului. Tehnici de comunicare
 • Realizarea materialelor

Ziua II:   

 •  Preg?tirea întâlnirilor de lucru
 • Organizarea campaniilor integrate
 • Comunicare interactiv?

Ziua III:

 • Comunicare interpersonal?
 • Participarea la eficientizarea comunic?rii în organiza?ie
 • Realizarea unei prezent?ri(professional level)

Ziua IV:

 • Organizarea de evenimente
 • Men?inerea rela?iilor cu mass-media
 • Evaluarea eficien?ei programelor de rela?ii publice

  Ziua V:

 • Planificarea ?i conducerea campaniilor de PR
 • Adaptarea la situa?iile de criz? în campaniile PR
 • Examen în vederea ob?inerii diplomei acreditate ANC

Public ?int?: Pe de o parte, acest curs este potrivit pentru persoanele cu experien?? în domeniu dar care vor s? fie la curent cu toate nout??ile ?i vor s? se perfec?ioneze. Pe de alt? parte, acest curs se preteaz? ?i persoanelor care vor s? înceap? o carier? în acest domeniu, interactivitatea dintre participan?i ?i trainer fiind un punct important astfel acesta va înv??a relativ u?or ce presupune acest domeniu chiar din experien?ele  persoanelor din cadrul cursului ?i mai ales direct de la trainer.

Metoda de instruire:  Cursul se bazeaz? pe interactivitatea dintre cursan?i ?i trainer ?i se centreaz? preponderent pe aspectele practic-aplicative, punându-se accent pe situa?ii concrete ?i reale din activitatea de rela?ii publice. Formatorii au o bogat? experien?? în domeniul educatiei adul?ilor ?i al relatiilor publice, care vor împ?rt??i cuno?tin?ele ?i experien?a proprie, prin metode interactive ?i instrumente, precum studii de caz, exerci?ii practice, discu?ii dirijate de grup.

Diploma ANC: La finalizarea cursului participan?ii vor sus?ine un examen, iar absolven?ii vor ob?ine certificatul de absolvire. Certificatul este eliberat sub antetul Ministerului Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale ?i al Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.

Acte necesare:  Copie certificat de na?tere ?i copie carte de identitate

Pentru sus?inerea examenului în vederea ob?inerii diplomei acreditate ANC, cursantul va prezenta ?i copia diplomei de bacalaureat.

Sala de curs: Situat? într-o zon? central? a ora?ului Bucure?ti, la câteva minute de sta?ia de metrou Unirii, zona u?or accesibil?, sala de training ofer? toate facilit??ile ?i serviciile necesare pentru buna organizare ?i desf??urare a cursurilor noastre.

Beneficii:

 • Ob?inerea diplomei acreditate ANC, în timp record de 10 zile
 • Vei înv??a de la traineri cu experien?? vast?, care au participat la organizarea campaniilor integrate ?i a evenimentelor
 •  Vei inv??a s? lucrezi în echip? dar ?i s? împar?i sarcinile în func?ie de rolul fiec?ruia ?i de scopul final
 •  Vei înv??a s? aduni informa?ii despre companii ?i vei ?ti s? le filtrezi astfel încât s? organizezi campanii cât mai potrivite ?i cât mai personalizate în func?ie de profilul ?i istoricul organiza?iei
 • Vei înv??a cum s? implementezi strategii în conformitate cu obiectivele alese pentru organiza?ie
 •  Vei ?ti cum s? realizezi calendare ale ac?iunilor ce urmeaz? a fi implentate
 •  Vei înv??a cum s? alegi forma mesajului,  caracterele potrivite, fotografiile culorile ?i prezent?rile grafice în a?a fel încât s? î?i atingi scopul propus în ceea ce prive?te organiza?ia

În 24 de ore de la înscriere v? vom contacta pentru confirmare ?i pentru emiterea facturii proforme.

Înscrie-te acum!