Înscriere curs acreditat ANC Expert Achiziții Publice

IMG_0008

 

 

 

Agend? curs:  Cursul se desf??oar? în perioada 21 – 25 noiembrie 2016 în decursul a 5 zile, ed interval orar 17:30 -21:00, cialis timp în care participan?ii vor studia urm?toarele:

Ziua I:

 • Legisla?ia aplicabil?
 • Metode uzuale de comunicare pentru activit??i. Surse de preluare a informa?iilor
 • Nout??i legislative ?i tehnice din domeniu(directive, drug legi, hot?râri ale Guvernului)

Ziua II:

 • Acte normative din domeniul achizi?iilor publice/privaterograme informatice specifice, sistemul electronic de achizi?ii publice/private
 • Activit??i/sarcini de echip?: elaborarea documenta?iei de atribuire, evaluare oferte, candidaturi
 • Legisla?ia ?i normele de aplicare în vigoare referitoare la achizi?ii publice/private

Ziua III:

 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
 • Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizi?ie publice/private
 • Legisla?ia specific? domeniului de activitate al autorit??ii contractante

Ziua IV:  

 • Legisla?ia na?ional? ?i interna?ional? specific? achizi?iilor publice/private
 • Elaborarea documentelor de specialitate
 •   Derularea procedurilor de achizi?ie public?/privat?

Ziua V

 • Aplicarea corect? a criteriilor de calificare/selec?ie ?i sau atribuire stabilite
 • Reguli de depunere ?i prezentare a ofertelor
 • Evaluarea corect? a propunerilor tehnice ?i prounerilor financiare
 • Examen în vederea ob?inerii diplomei acreditate ANC

Public ?int?:  Cursul este potrivit atât pentru persoanele f?r? experien?? în domeniul achizi?iilor dar ?i pentru cei care deja au acumulat cuno?tin?e, schimbul de idei, strategii ?i modificarea legislativ? fiind criterii definitorii în  alegerea unui astfel de curs pentru ambele tabere: “încep?tori” ?i “avansa?i”.

Metoda de instruire:  Cursul se bazeaz? pe interactivitatea dintre cursan?i ?i trainer ?i se centreaz? preponderent pe aspectele practic-aplicative, punându-se accent pe situa?ii concrete ?i reale din activitatea de achizi?ii. Cursan?ii vor înv??a cum se realizeaz? o licita?ie, cum se realizeaz? o ofert? ?i ce gre?eli trebuie s? evite, în func?ie de specificul fiec?rei organiza?ii.

Diploma ANC: La finalizarea cursului participan?ii vor sus?ine un examen, iar absolven?ii vor ob?ine certificatul de absolvire. Certificatul este eliberat sub antetul Ministerului Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale ?i al Ministerului Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.

Acte necesare:  Copie certificat de na?tere,  copie carte de identitate

Pentru sus?inerea examenului în vederea ob?inerii diplomei acreditate ANC, cursantul va prezenta ?i copia diplomei de licen??.

Sala de curs: Situat? într-o zon? central? a ora?ului Bucure?ti, la câteva minute de sta?ia de metrou Universitate(Pia?a Rosetti), zona u?or accesibil?, sala de training ofer? toate facilit??ile ?i serviciile necesare pentru buna organizare ?i desf??urare a cursurilor noastre.

Beneficii:

 • Ob?inerea diplomei acreditate ANC în timp record de 10 zile.
 •  Vei înv??a de la traineri cu experien?? vast?, diferite proceduri de achizi?ie
 • Vei cunoa?te nou??ile legislative ?i tehnice din domeniu
 • Vei înv??a cum s? elaborezi documentele de specialitate
 • Vei primi suport de curs din partea trainerului

În 24 de ore de la înscriere v? vom contacta pentru confirmare ?i pentru emiterea facturii proforme.

Înscrie-te acum!