Alexandrina Ivan – Specialist Managementul Deșeurilor

alexandra-ivan

Cu peste 10 ani de experien?? în protec?ia mediului, physician consultan?? în proiecte finan?ate prin fonduri europene, cercetare, achizi?ii publice, vânz?ri ?i training în companii mari s? mici, din ?ar? ?i str?inatate, din arii de activitate ca  dezvoltare de soft, consultan??,  industria farmaceutic? ?i petrolier?, precum ?i turism.                   

Experien?? ?i competente:

  • 10 ani de activitate în industrii precum dezvoltare de soft, cercetare, consultan??,    industria medical? etc.
  • În domeniul protec?iei mediului, a acumulat experien?? în cadrul proiectelor de cercetare ?i a proiectelor PHARE, în arii diferite de activitate. Dintre acestea enumer?m :

–      Contr. 103-8/2005 – „Cercet?ri multidisciplinare privind modelul teoretic s?i experimental al unei electrocentrale ecologice bazate pe energia valurilor marine” 2005 – 2008

–      Contract CEEX – “ Materiale multifunc?ionale pentru conversia eficient? a energiei solare în energie termic?”,  MATSOL  2006-2008

–    RO 2005/017-519.03.02- Îmbun??tirea capacitatilor CNCAN în domeniul evalu?rii de securitate la instala?ia de depozitare final? de la Baita Bihor.

–      RO 2005/017-519.03.03 – Dezvoltarea capacit??ilor CNCAN cu privire la aspectele de reglementare privind activit??ile referitoare la materialele cu radioactivitate natural? (NORM) ?i materiale cu radioactivitate natural? crescute prin procedee tehnologice (TENORM).

  • 3 ani de experien?? în training ?i coaching.

În prezent,  trainer în cadrul a trei companii de formare profesional?.

  • Experien?a de lucru în proiecte interna?ionale ?i/sau în medii multiculturale în calitate de expert, consultant sau trainer.

Educa?ie ?i formare:

  • Doctorat – Compozite organic/anorganice pentru procese de separare – Universitatea Politehnica Bucure?ti,  Faculatea Chimie Industrial?;

Bursa de studiu prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU/88/1.5/S/60203

  • Master Controlul Analitic al Calit??ii Mediului ?i Tehnologii Moderne de Depoluare, Universitatea Politehnica Bucure?ti, Faculatea Chimie Industrial?;
  • Curs „Simularea numeric? a datelor experimentale”, Cardiff, Marea Britanie;
  • Curs de formare profesional? „Managementul Mediului”, Predeal;
  • Curs de preg?tire – Performan?ele ?i securitatea depozitelor de de?euri radioactive, curs organizat de IAEA la Centrul de studiu pentru energia nuclear? – SCK-CEN, Mol, Belgia;
  • Curs privind s?n?tatea mediului – Principii de baz? în chimia mediului, Universitatea din Michigan, Institutul de S?n?tate Public?, Bucure?ti;